آدرس:‌

قم - میدان روح الله-نمایشگاه دایمی کتاب موسسه دایره المعارف فقه اسلامی.

تلفن:

025-37745608